فروشگاه فيلتر نوين ( آقای فضائل محمدی )

021-55406336 – 021-55406300

   فروشگاه ياشار فيلتر ( آقای كامبيز ياشار )

021-33952313 – 021-33922250

فروشگاه پيشگام فيلتر ( آقای علی رضايی )

021-55419177 – 02155425417

فروشگاه همكار فيلتر ( آقايان انوشه و فلاح )

021-55759829 – 021-55759828