کد A.D.Fشرح فيلتردهانه-قطر-ارتفاع
69AD1006ژنراتور كمنز(دورالايت) 149-178-70
69AD2006ژنراتور كمنز(دورالايت)103-126-580
69AD3006موتورMWM (دورالايت)261-195-151
69AD4006ژنراتور MTU (دورالايت)400-315-200
69AD5006ژنراتور كمنز(دورالايت)265-262-103
69AD6006ژنراتور MTU (دورالايت)340-420-240
69AD7006ژنراتوركمنز (دورالايت)285-210-80
69AD8006ژنراتور كمنز(دورالايت)138-160-77
69AD8006/2موتور برق كمنز(دورالايت)136-160-64
69AD9006ژنراتور كمنز(دورالايت)252-200-74
69AD1007ژنراتور كمنز(دورالايت)380-230-202
69AD2007ژنراتور كمنز(دورالايت)230-315-130
69AD3007ژنراتور كمنز(دورالايت)113-230-100
69AD4007ژنراتور كمنز(دورالايت)175-271-152
69AD5007ژنراتور کمنز(دورالايت) مخروطي228-123-146-110
69AD6007Kژنراتور كمنز(دورالايت)128-165-58
69AD7007Kژنراتور كمنز(دورالايت)160-165-58
69AD8007Kژنراتور كمنز(دورالايت)165-216-65
69AD9007Kژنراتور كمنز(دورالايت)102-216-65
69AD1008Kژنراتور كمنز(دورالايت)242-215-76
69AD2008Kژنراتور كمنز(دورالايت)191-165-58
69AD3008ژنراتور كمنز(دورالايت)78-212-78
69A4008Kژنراتور كمنز(دورالايت)---------
69AD5008ژنراتور MTU (دورالايت)380-262-130
69A001ژنراتور ولوو پنتا 520 بيروني366-195-120
69A500ژنراتور ولوو پنتا 520 داخلی375-107-92
69A002ژنراتور ولوو پنتا 720 بيروني366-222-127
69A610ژنراتور ولوو پنتا 720 داخلی383-115-99
69A003موتور دويتس بيروني328-149-89
69A300موتور دويتس داخلی340-76-58
69A004موتور دويتس بيروني338-158-98
69A400موتور دويتس داخلی347-87-70
69A005موتور دويتس- ژنراتور بيروني285-125-80
69A200موتور دويتس- ژنراتور داخلی----------
69A006ژنراتور ولوو پنتا -کمپرسور اينگرسورلند بيروني504-238-145
69A710ژنراتور ولوو پنتا -کمپرسور اينگرسورلند داخلی480-133-117
69A007موتور دويتس بيروني220-115-70
69A100موتور دويتس داخلی----------
69A008ژنراتور ولوو پنتا 732424-230-136
69A009كمپرسور 43 سانتي بيروني----------
69A0010كمپرسور 45 سانتي بيروني----------
69A0011كمپرسور 32 سانتي بيروني----------
69A0012ژنراتور ولوو 741 و 734439-250-156
69A0015ژنراتور ولوو 530 و 532323-245-150
69A12106اينگر سورلند 900 - 9/235 بيروني555-296-204
69A12109اينگر سورلند 900 - 9/235 داخلي565-197-174
69A1091 كمپرسورCAMP AIR بيروني371-230-140
69A1430 كمپرسورCAMP AIR دروني350-135-112
69A27643ژنراتور ولوو پنتا 1641 - 1642 - 1242 470-305-188
69A37589ژنراتور ولوو پنتا 740 (مخروطي)420-240-120
69A25708ژنراتور كمنز 1040510-280-204
69A6205ژنراتور پركينز257-100-62
69A6208ژنراتور پركينز330-162-92
69A3736موتور زمينی ايسوزو بيروني296-145-77
69A3737موتور زمينی ايسوزو داخلی292-75-60
69A25322موتور هاتز (HATZ) بيضي ----------
69A14930موتور هاتز (HATZ)84-168-88
RMT3988ژنراتور كمنز 415-300-150
RMT1153موتور يامز ( 2 واشر موادی )457-300-200
RM220006ژنراتور كومنز 60 سانتي بيروني610-324-213
RM220007ژنراتور كومنز 60 سانتي داخلی557-209-181
RM221054موتور پر كينز 6 سيلندر بيروني302-155-89
RM221055موتور پر كينز 6 سيلندر داخلی287-105-74
RM221052موتور پركينز 4 سيلندر بيرونی277-135-67
RM221053موتور پركينز 4 سيلندر داخلي283-65-55
RM211059کمپرسور P375 بيروني380-155-89
RM219410کمپرسور P375 داخلی372-105-74
RM221043کمپرسور اينگر سور لند 825 بيروني 508-305-207
RM221044کمپرسور اينگر سور لند 825 داخلی 457-192-160
RM221031کمپرسور درمن بيروني 345-350-242
RM227369كمپرسور اينگر سورلند بيروني 680-351-241
RM227370كمپرسور اينگر سورلند داخلي 640-232-207
RM220928ژنراتور كمنز 250 382-305-140
RM230-145-305كمپرسور هواكاران 306-230-145
RMT200-120-228كمپرسور هواكاران 124-200-120
RM3713ژنراتور كامينز256-230-110
RM551ژنراتورپركينز(2200KVA )800-345-235
RM25593 ژنراتور کامينز 589-305-200
RM1811ژنراتور كامينز (مخروطي)387-175-90
69A2299موتور دويتس DYNAPAC بيرونی237-125-81
69A2298موتور دويتس DYNAPAC درونی225-75-63
69A26117ژنراتور کامينز بيروني284-126-92
69A26118ژنراتور کامينز داخلي285-92-60
69A26168ژنراتور کامينز بيروني270-103-88
69A26166ژنراتور کامينز داخلي252-79-48
69A1098ژنراتور MTU بيروني620-360-225
69A1099ژنراتور MTU داخلي620-218-177
69A7484ژنراتور موتور فورد بيروني310-235-130
69A7485ژنراتور موتور فورد داخلی302-125-97
69A110022ژنراتور کاترپيلار3412 بيروني512-280-150
69A110023ژنراتور کاترپيلار3412 داخلی490-143-109
69A337871ژنراتور کاترپيلار3614 بيروني570-310-180
69A337872ژنراتور کاترپيلار3614 داخلی555-178-146
69A2579/2 ژنراتور پرکينز بيروني317-137-81
69A2578/2 ژنراتور پرکينز داخلی311-83-62
RM220460کمپرسور CV160 332-200-88
69A1575/2ژنراتور پرکينز بيروني290-105-62
69A1576/2ژنراتور پرکينز داخلي281-60-44
RM224650 کمپرسور اطلس AX435 بيروني 483-240-134
RM301300 کمپرسور اطلس AX435 داخلی----------
RM23440 کمپرسور اطلس AX380 بيروني 368-225-120
RM301200 کمپرسور اطلس AX380 داخلی----------
RM20850 کمپرسور اينگرسورلند XP900 و XP750 بيروني 458-300-195
RM1135ژنراتور کامينز(پوسته فلزی)605-343-175
RM22268ژنراتور پرکينز 6 سيلندر(چينی) بيروني 365-208-132
RM22269ژنراتور پرکينز 6 سيلندر(چينی) داخلی 351-123-91
69A2499ژنراتور كاتر پيلار 3114 بيروني305-233-119
69A2500ژنراتور كاتر پيلار 3114 داخلی290-103-80
69A8811ژنراتور ولوو پنتا مخروطی294-280-186
RM25904ژنراتور کامينز233-130-70
RM872ژنراتور کامينز458-350-240
RM22361موتور پرکينز 401-348-240
RM25910ژنراتور کامينز293-195-105
RM829ژنراتور مخروطی(سيم تور)364-310-265
69A0830ژنراتور(دوسر باز کاور گالوانيزه)165-281-161
69A2638موتور برق جاندير و آكسور153-204-108
69A1106ژنراتور کاتر پيلار بيرونی298-260-150
69A1107ژنراتور کاتر پيلار درونی198-260-150
RM1605کمپرسور اينگر سور لند XP1400 بيروني608-370-265
RM1606کمپرسور اينگر سور لند XP1400 داخلی558-260-233