کد A.D.Fکد اصلیشرح فيلتردهانه-قطر-ارتفاع
69A8910P532410ليفتراك كلارك - ليفتراک سپاهان بيروني304-125-81
69A8911P822769ليفتراك كلارك - ليفتراک سپاهان داخلی300-75-63
69A1575P821575ليفتراك كوماتسو 3 تن بيروني265-105-62
69A1576P822858ليفتراك كوماتسو 3 تن داخلی253-60-44
69A7655P827655ليفتراك تويوتا 6FD18 بيروني270-140-80
69A99457P536457ليفتراک كاتر پيلار573 بيروني 330-235-130
96A99458P536422ليفتراک كاتر پيلار 573 داخلي320-125-97
69A20522AF25957ليفتراک کوماتسو 15تن بيروني 380-186-104
69A20523AF25618ليفتراک کوماتسو 15تن داخلي370-97-87
RM9450P778337ليفتراک کوماتسو 7 تن بيرونی303-154-88
RM221055P131394ليفتراک کوماتسو 7 تن داخلي287-105-74