کد A.D.Fکد اصلیشرح فيلتردهانه-قطر-ارتفاع
69A6036P812132جرثقيل ميتسوبيشی(فوسو) بيرونی402-236-134
69A6037P832214جرثقيل ميتسوبيشی(فوسو) درونی394-134-110
RM6015P810067جرثقيلKAT0 (10تن ) 273-185-120