کد A.D.Fکد اصلیشرح فيلتردهانه-قطر-ارتفاع
69A427638P777638 بيل كوماتسو EC160 - PC200/7 بيروني410-204-108
69A427639P777639 بيل كوماتسو EC160 - PC200/7 داخلی400-97-87
69A72966P532966بيل كوماتسو PC220/8 -PC220/7 بيروني470-235-130
69A72967P533781بيل كوماتسو PC220/8 -PC220/7 داخلی460-125-97
69A99457P536457بيل كاتر پيلار 320C بيروني 330-235-130
96A99458P536422بيل كاتر پيلار 320C داخلی 320-125-97
69A2580P772580 بيل نيو هلند - بکهوولوو BL71 بيروني340-164-90
69A2581P829333 بيل نيو هلند - بکهوولوو BL71 داخلی335-74-82
69A88938P821938 بيل فيات ايويكو - هيتاچی EX285 بيروني356-235-130
69A88939P531963 بيل فيات ايويكو - هيتاچی EX285 داخلی334-125-108
69A6940P536940بيل اطلس - بيل کيس 570 بيروني385-140-80
69A6941P536941بيل اطلس - بيل کيس 570 داخلی373-75-63
69A33588P777588بيل اطلس AR86 بيروني370-204-108
69A33589P778637بيل اطلس AR86 داخلی360-97-87
69A1098P781098بيل كاتر پيلار 777 بيروني620-360-225
69A1099P781102بيل كاتر پيلار 777 داخلی620-218-177
69A1883P821883 بيل کوبلکوSK200 - فيات هيتاچی EX200 بيروني356-205-120
69A1884P821908 بيل کوبلکوSK200 - فيات هيتاچی EX200 داخلی346-125-105
69A20522AF25957بيل كاتر پيلار بيروني 380-186-104
69A20523AF25618بيل كاتر پيلار داخلي370-97-87
RM227064P181064بيل 912 ليبهر بيروني405-200-126
RM228375P119375بيل 912 ليبهر داخلی400-118-88
RM224838X006246بيل كوماتسو DOOSAN300-PC220/6 بيروني440-220-135
RM224839P522452بيل كوماتسو DOOSAN300-PC220/6 داخلی400-133-104
RM226050600-181-6050بيل كوماتسو PC220/5 بيروني378-185-120
RM226051P119347بيل كوماتسو PC220/5 داخلي330-118-87
RM222531AF4980KMبيل فيات KOBELCO 255 بيروني410-245-160
RM222532AF4761Mبيل فيات KOBELCO 255 داخلي380-150-123
RM1555P771555بيل هيتاچي EX215 بيروني405-200-133
RM1556P133138بيل هيتاچي EX215 داخلی378-115-87
RM227308P127308بيل هيتاچي 470 (60 سانتی) بيروني615-305-200
RM227309P127309بيل هيتاچي 470 (60 سانتی) داخلی578-185-157
RM221310P772550 بيل نيوهلندبکهو HLB95 بيروني382-154-88
RM221311P119410 بيل نيوهلند بکهو HLB95 داخلی383-85-70
RM223801P772530 بيل فيات F140 بيروني408-234-123
RM223802P133138 بيل فيات F140 داخلی378-115-87
69A2503P532503بيل کوماتسو PC300 بيروني407-280-150
69A2504P532504بيل کوماتسو PC300 داخلی387-143-109
69A2579P772579بيل نيوهلند 863 بيروني320-140-80
69A2578P775300بيل نيوهلند 863 داخلی310-75-63
69A1856110P777868 بيل كوماتسوPC400/7 بيروني512-310-180
69A1856120P777869 بيل كوماتسوPC400/7 داخلي498-178-146
69A27905P778905بيل ولوو EC210 بيروني450-235-130
69A27906P778906بيل ولوو EC210 داخلي440-125-97
RM241070P181070كوماتسو PC300 بيروني 457-230-145
RM244046P124046كوماتسو PC300 داخلی430-143-115
RM1112P902311بيل DOOSAN 300 بيروني480-270-170
RM1113P902312بيل DOOSAN 300 داخلی441-164-135
RM2713P181183بيل هيونداي 450 بيروني545-304-200
RM2714P520582بيل هيونداي 450 داخلي510-193-158
69A1575P821575بيل كوماتسو PC35 بيروني265-105-62
69A1576P822858بيل كوماتسو PC35 داخلي253-60-44
RM628511EM21041بيل هيوندا 170 - 200 بيرونی490-200-135
RM628611EM21051بيل هيوندا 170 - 200 درونی475-133-105
69A25962AF25962بيل ليبهر 936 - 926 بيروني426-225-180
69A25963AF25963بيل ليبهر 936 - 926 درونی405-178-97
69A5964----------بيل کوماتسو PC220/8 جديد بيروني463-225-180
69A5965----------بيل کوماتسو PC220/8 جديد دروني442-178-97
RM221182بيل هيوندا 320 بيروني487-275-165
RM221183بيل هيوندا 320 درونی478-164-135
RM221073P181073بيل کوماتسو PC1250 بيروني495-305-200
RM221074P127313بيل کوماتسو PC1250 دروني458-185-158
69A5966AF26531بيل 220 چينی بيروني380-225-180
69A5967AF26532بيل 220 چينی دروني357-178-97
RM2207بيل هيوندا 220/7 بيرونی422-230-125
RM2208بيل هيوندا 220/7 درونی353-120-100