نمایندگان فروش تهران

نمایندگان فروش تهران 2017-12-24T18:53:25+00:00

   فروشگاه فيلتر نوين ( آقای فضائل محمدی )

021-55406336 – 021-55406300

   فروشگاه ياشار فيلتر ( آقای كامبيز ياشار )

021-33952313 – 021-33922250

فروشگاه پيشگام فيلتر ( آقای علی رضايی )

021-55419177 – 02155425417

فروشگاه تك فيلتر ( آقای رجبی )

021-66398713

فروشگاه پايتخت فيلتر ( آقای بهنام صيفی )

021-66101124 – 021-66656109

فروشگاه همكار فيلتر ( آقايان انوشه و فلاح )

021-55759829 – 021-55759828